ישראל

תנאי השימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של פייזר. המידע המופיע באתר זה מיועד למטרות מידע 

אנא קרא את תנאי השימוש בעיון לפני שתיכנס או תשתמש באתר אינטרנט זה. כאשר אתה נכנס  לאתר או משתמש בו, אתה מאשר כי קראת, הבנת והסכמת להסכם תנאי השימוש.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש אינך רשאי להיכנס או להשתמש באתר.

 

1. השימוש באתר האינטרנט. המידע המופיע באתר זה מיועד למטרות מידע כללי ולימודי. חלקים מסוימים באתר מיועדים לקהל ספציפי, ובכלל זה עובדי פייזר, לקוחות ובעלי מניות, וכן חברים בקהילת שירותי הבריאות  והציבור הרחב.  גישתך למידע הנכלל באתר האינטרנט והשימוש בו כפופים להסכם תנאי השימוש. עם כניסתך לאתר ושימושך בו, אתה מקבל, ללא הגבלה או סייג, את הסכם תנאי שימוש זה.

2. תוכן. פייזר תעשה מאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ומעודכן באתר האינטרנט, אולם היא אינה אחראית או יוצאת בהצהרה מכל סוג באשר לדיוקו, עדכניותו או שלמותו. אתה מסכים כי הגישה  והשימוש באתר זה ובתוכן הנכלל בו הם על אחריותך. פייזר  מנערת חוצנה מכל אחריות, במפורש או מכללא,  לרבות אחריות לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. פייזר וכל צד הנוגע ליצירה, לייצור או לאספקת אתר אינטרנט זה לא יהיו אחראים לכל נזק, לרבות אולם ללא הגבלה, לנזק ישיר, משני, תוצאתי, עקיף או עונשי, הנובע מגישה לאתר אינטרנט זה, השימוש בו או אי היכולת להשתמש באתר זה, או כל טעות או השמטה בתוכנו. הגבלה זו כוללת נזקים או כל וירוס הפוגע בציוד המחשב שלך.

3. שיפוי. אתה מסכים לשפות ולהגן מפני הפסד את פייזר, מנהליה, הדירקטורים שלה, עובדיה, סוכניה, ספקיה ושותפים שהינם צדדים שלישיים מפני ונגד כל הפסדים, הוצאות, דמי נזק ועלויות, לרבות שכר טרחה סביר של עורכי דין, הנובעים מכל הפרה של  תנאי שימוש אלו על ידך.

4. פרטיות. פייזר מכבדת את פרטיות משתמשי אתר האינטרנט שלה. אנא עיין במדיניות הפרטיות של פייזר המסבירה את זכויות המשתמשים  ואחריותם באשר למידע המתפרסם באתר זה.

5. אתרי אינטרנט וקישורים של צד שלישי. אתר זה עשוי לכלול קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים שמפעילים צדדים שלישיים אשר לפייזר אין שליטה עליהם. קישורים אלו מסופקים רק לשם נוחות. ניתן גם להיכנס לאתר זה מקישורים של צד שלישי שעליהם אין לפייזר שליטה. פייזר מנערת חוצנה מכל אחריות ואינה יוצאת בהצהרה מכל סוג באשר לדיוקו, עדכניותו או שלמותו של מידע כלשהו הנכלל באתרים מעין אלו, ולא תהיה אחראית לכל נזק או פציעה כלשהם הנובעים מתוכן או ממידע כזה. הכללה של קישור של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על תמיכה או המלצה מצד פייזר.

6. מידע רפואי. אתר אינטרנט זה עשוי לכלול מידע הנוגע למצבים רפואיים שונים ולטיפול בהם. מידע מעין זה מסופק למטרות מידע בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ של רופא או איש רפואה מוסמך אחר. המטופלים אינם אמורים להשתמש במידע הנכלל  בו  לשם אבחון בעיה בריאותית, בעיית כשירות או מחלה. על המטופלים להתייעץ תמיד ברופא או באיש מקצוע אחר בתחום הרפואה  לקבלת ייעוץ רפואי או מידע אודות אבחנה או טיפול.

7. הצהרות המתייחסות לעתיד. אתר אינטרנט זה מכיל הצהרות המתייחסות לעתיד אודות ביצועיה הפיננסיים והתפעוליים של פייזר, תכניותיה העסקיות ותחזיותיה, מוצרים  עתידיים ומוצרים הנמצאים בפיתוח  הכרוכים בסיכונים מהותיים ואי ודאויות. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהציפיות ומהתחזיות  המפורטות בהצהרות אלו. סיכונים ואי ודאויות אלו כוללים, בין היתר, את אי הוודאויות הנובעים מטבעו של מחקר  ופיתוח פרמצבטי, מהחלטות של רשויות רגולטוריות האם ומתי לאשר יישומי תרופה ויישומי תרופה משלימים, כמו גם החלטותיהן באשר לתוויות  (labeling) ולנושאים אחרים העשויים להשפיע על הזמינות או הפוטנציאל המסחרי של מוצרי פייזר, פיתוחים מתחרים, היכולת לשווק בהצלחה מוצרים חדשים וקיימים כאחד, קריאת תיגר על תוקפם של פטנטים של פייזר ואכיפתם, מגמות  של טיפול מנוהל והכלת עלויות בשירותי הבריאות, חוקים ממשלתיים ותקנות המשפיעים על שירותי בריאות, לרבות אולם ללא הגבלה, באשר לגישה למוצר פרמצבטי, תמחור והחזר כספי, והמצב הכלכלי הכללי, כגון שיעור הריבית ותנודות בשער החליפין של מטבע זר. פייזר אינה מתחייבת לעדכן הצהרות כלשהן המתייחסות לעתיד כתוצאה ממידע חדש, אירועים או פיתוחים עתידיים.

8. מידע שאינו סודי. בכפוף לכל התנאים  והתניות החלים המפורטים במדיניות הפרטיות שלנו, כל התקשרות או כל חומר שאתה שולח אלינו דרך האינטרנט או שולח באתר האינטרנט של פייזר בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת,  כגון שאלות, הערות, הצעות וכדומה, נחשבות וייחשבו ללא סודיות, ולפייזר אין התחייבות כלשהי באשר למידע זה. פייזר תהיה חופשיה להשתמש בכל רעיון, תפיסה, ידע  מקצועי או טכניקות הנכללות בהתקשרויות מעין אלו לכל מטרה, לרבות אולם ללא הגבלה, לפיתוח, לייצור ולשיווק מוצרים.

9. סימני מסחר. כל שמות המוצרים, בין אם הם מופיעים בכיתוב גדול או עם סמל סימן המסחר, הינם סימני מסחר של פייזר, המסונפים לה, חברות הקשורות לה, נותני הרישיון שלה או שותפים למיזמים משותפים, אלא אם נזכר אחרת. השימוש או הניצול לרעה של סימני מסחר אלה או כל חומר אחר, למעט כפי שמותר בזאת, אסור במפורש ועשוי להוות הפרה של חוק זכויות יוצרים, חוק סימני מסחר,  חוק הוצאת דיבה ולשון הרע, חוק הפרטיות והפרסום, תקנות ופקודות  בנושא תקשורת. עליך לדעת, כי פייזר אוכפת באופן פעיל ונמרץ את זכויות הקניין הרוחני שלה עד תומן כפי שמתיר החוק.

10. זכויות יוצרים. כל התכנים של אתר אינטרנט זה כפופים להגנה על זכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות ל- Pfizer Inc. 2012-2013. תוכנם של אתרי האינטרנט של פייזר לא יועתק למטרה שאינה עיון אישי ולא מסחרי, כאשר נשמרים כל זכויות היוצרים או  התראות אחרות  על זכויות קניין, ולאחר מכן לא ניתן להעתיק שוב, לשכפל או להפיץ אותם בצורה אחרת. מלבד הנזכר במפורש לעיל, אינך רשאי להעתיק, להציג, להוריד, להפיץ, לשנות, לשכפל, לפרסם מחדש או להעביר שוב כל מידע, טקסט או מסמכים הנכללים באתר זה או כל חלק ממנו באמצעי אלקטרוני כלשהו או בעותק קשיח, או ליצור עבודה נגזרת המבוססת על תמונות, טקסט או מסמכים מסוג זה, ללא הסכמתה המפורשת בכתב של פייזר. דבר הנכלל כאן לא ייחשב כהענקה במרומז, באמצעות השתק או באופן אחר של כל רישיון או זכות הנמצאים תחת פטנט או סימן מסחר של פייזר, או כל צד שלישי אחר.

11. בטל במקרה שהינו אסור. אתר אינטרנט זה ותוכנו מיועדים לציית לחוקים ולתקנות בארצות הברית. למרות שהמידע באתר זה נגיש למשתמשים מחוץ לארה"ב, המידע הנוגע למוצריה של פייזר מיועד לשימוש אך ורק על ידי תושבי ארה"ב. במדינות אחרות  עשויים להיות חוקים, דרישות רגולטוריות ונוהגים רפואיים השונים מאלו שבארה"ב.  אתר זה מקושר לאתרים אחרים שנוצרו על ידי החטיבות התפעוליות השונות של פייזר וחברות הבת שלה, חלקם מחוץ לארה"ב. אתרים אלו עשויים לכלול מידע המתאים רק למדינת המקור הספציפית. פייזר שומרת לעצמה את הזכות להגביל את אספקת מוצריה או שירותיה לכל אדם, אזור גאוגרפי או תחום שיפוט ו/או להגביל את כמויותיהם של כל מוצר או שירות שאנו מספקים. כל הצעה למוצר או שירות הנעשית באתר זה בטלה במקרה שהינה אסורה.

12. החוק החל. על הסכם תנאי שימוש זה והשימוש שלך באתר זה יחולו חוקי ארצות הברית של אמריקה ומדינת סריג ללא קשר לעקרונות ברירת דין. כל תביעה משפטית או הליך הנוגע לאתר אינטרנט זה יובאו באופן בלעדי בפני בית משפט פדרלי או מדינתי בעל סמכות שיפוט מתאימה היושב סריג.

13. שונות. היה וסעיף כלשהו בהסכם זה יימצא כלא חוקי, מבוטל או בלתי ניתן לאכיפה, אזי סעיף זה יהיה ניתן לניתוק  מבלי שישפיע  על יכולת האכיפה של כל הסעיפים הנותרים. פייזר שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להשמיט חומרים מאתר אינטרנט זה בכל עת לשיקול דעתה.

Zoetis Israel

5 Atir Yeda Street
Kfar Saba
Israel

Tel: +972 9788 6640 

Email:animalhealth2@zoetis.com
For Adverse Events reporting: zoetis.il.regulatory@zoetis.co.il