ישראל

תנאי השימוש

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של זואטיס ישראל. המידע המופיע באתר זה מיועד למטרות מידע בלבד. 

תנאי השימוש להלן (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין זואטיס לבין כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר, במידע ובתכנים הכלולים בו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.

אנא קרא את תנאי השימוש בעיון לפני שתיכנס או תשתמש באתר אינטרנט זה. כאשר אתה נכנס  לאתר או משתמש בו, אתה מאשר כי קראת, הבנת והסכמת להסכם תנאי השימוש.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש אינך רשאי להיכנס או להשתמש באתר או במידע ובתכנים הכלולים בו.

החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

1. השימוש באתר האינטרנט. המידע המופיע באתר זה מיועד למטרות מידע כללי ולימודי. חלקים מסוימים באתר מיועדים לקהל ספציפי, ובכלל זה עובדי זואטיס, לקוחות ובעלי מניות, וכן חברים בקהילת שירותי הוטרינריה  והציבור הרחב.  גישתך למידע הנכלל באתר האינטרנט והשימוש בו כפופים להסכם תנאי השימוש. עם כניסתך לאתר ושימושך בו, אתה מקבל, ללא הגבלה או סייג, את הסכם תנאי שימוש זה.

2תוכן. השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (as-is), אולם זואטיס תעשה מאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ומעודכן באתר האינטרנט, אולם היא אינה אחראית או נותנת מצג מכל סוג באשר לדיוקו, עדכניותו או שלמותו של המידע. התכנים והמידע באתר מוצגים לצורך אינפורמציה בלבד ואין בהם כדי לחייב את זואטיס. התמונות המוצגות באתר הנן לצורך המחשה בלבד. אתה מסכים כי הגישה  והשימוש באתר זה ובתוכן הנכלל בו הם על אחריותך. זמינות המידע והתכנים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים, לפיכך החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות, מוצר או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. זואטיס שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להשמיט חומרים או כל מידע ו/או שירות ו/או מוצר מאתר אינטרנט זה בכל עת לפי שיקול דעתה.

3. אחריות. האמור באתר אינו מהווה מצג או נטילת אחריות כלשהי מצידה של זואטיס,  , במפורש או מכללא,  לרבות, בין היתר, בקשר להתאמה למטרה ספציפית של כל מוצר או שירות או בנוגע לעניין כלשהו הקשור לאיכות, הלימות, האמיתות, מידת הדיוק, האמינות, ההתאמה, השלמות ביחס למוצר או שירות כלשהו.

בכפוף למגבלות הקיימות בדין החל, זואטיס וכל צד הנוגע לניהול או להפעלת אתר אינטרנט זה לא יהיו אחראים לכל נזק, לרבות אך לא רק, נזק ישיר, משני, תוצאתי, עקיף או עונשי, הנובע מגישה לאתר אינטרנט זה, השימוש בו או אי היכולת להשתמש בו, או כל טעות או השמטה בתכני האתר. הגבלה זו כוללת נזקים או כל וירוס הפוגע בציוד המחשב שלך. השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. זואטיס ו/או מי מטעמה, לא תישא באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע.

4. שיפוי. אתה מסכים לשפות את זואטיס, מנהליה, הדירקטורים שלה, עובדיה, סוכניה, ספקיה ושותפים שהינם צדדים שלישיים ולהגן עליהם מפני ונגד כל הפסדים, אבדן, הוצאות, דמי נזק ועלויות, לרבות שכר טרחה סביר של עורכי דין, הנובעים מכל מעשה או מחדל שלך על פי דין ובגין הפרה של  תנאי שימוש אלו על ידך.

5. פרטיות. זואטיס מכבדת את פרטיות משתמשי אתר האינטרנט שלה. אנא עיין במדיניות הפרטיות של זואטיס המסבירה את נהלי איסוף ועיבוד המידע האישי של המשתמשים על ידי זואטיס,  זכויות המשתמשים בקשר עם המידע אודותיהם  ואחריותם באשר למידע המתפרסם באתר זה[LINK] .

6. אתרי אינטרנט וקישורים של צד שלישי. אתר זה עשוי לכלול קישורים או הפניות לאתרי ודפי אינטרנט אחרים שמפעילים צדדים שלישיים אשר לזואטיס אין ידיעה לגביהם או שליטה עליהם. ניתן גם להיכנס לאתר זה מקישורים של צד שלישי שעליהם אין לזואטיס שליטה. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מסירת פרטים והרשמה באתרים ובדפים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של אתר זה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים ודפים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד. לזואטיס לא תהא כל אחריות והיא אינה נותנת מצג מכל סוג באשר לפעילות אתרים ודפים אלו או לדיוקו, עדכניותו או שלמותו של מידע, מוצר או שירות כלשהו הנכלל או מוצע במסגרת אתרים ודפים מעין אלו, ו-זואטיס לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג שהוא, הנובע מהסתמכות המשתמש או שימוש של המשתמש במידע, בשירותים או במוצרים הנכללים במסגרת אתרים ודפים כאמור. פרסום קישור או הפניה של אתרי ודפי אינטרנט או כל מידע אחר של צד שלישי כלשהו אינה מעידה ואין בה כדי לתת מצג כלשהו בדבר תמיכה או המלצה מצד זואטיס.

7. מידע מקצועי. אתר אינטרנט זה עשוי לכלול מידע וטרינרי מקצועי. מידע זה מסופק למטרות אינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה תחליף לחוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה בתחום. ה. על המשתמשים להתייעץ תמיד באיש מקצוע בתחום  הוטרינריה לקבלת ייעוץ או מידע אודות אבחנה או טיפול.

9. מידע שאינו סודי. בכפוף להוראות המפורטות במדיניות הפרטיות שלנו, כל מידע, מסמך או חומר כלשהו שאתה שולח אלינו דרך האינטרנט, לרבות בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת, או מפרסם באתר האינטרנט ,  כגון שאלות, הערות, הצעות וכדומה, נחשבות וייחשבו למידע שאינו סודי, ולזואטיס אין התחייבות כלשהי באשר למידע זה. זואטיס תהיה רשאית להשתמש בכל רעיון, תפיסה, ידע  מקצועי או טכניקות הנכללות במידע, מסמך או חומר כאמור ללא מגבלה ולכל מטרה, לרבות אך לא רק, לפיתוח, לייצור ולשיווק מוצרים.

10. סימני מסחר. כל שמות המוצרים, בין אם הם מופיעים בכיתוב גדול או עם סמל סימן המסחר, הינם סימני מסחר של זואטיס, הגופים המסונפים לה, חברות הקשורות לה, נותני הרישיון שלה או שותפים למיזמים משותפים, אלא אם נזכר אחרת. השימוש או הניצול לרעה של סימני מסחר אלה או כל חומר אחר, ללא הסכמתה המפורשת של זואטיס מראש ובכתב, אסור במפורש ועשוי להוות הפרה של חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר, חוק לשון הרע, חוקי הפרטיות, וחוקי תקשורת. עליך לדעת, כי זואטיס אוכפת באופן מלא את זכויות הקניין הרוחני שלה כפי שמתיר לה הדין החל.

11. זכויות יוצרים. כל התכנים של אתר אינטרנט זה כפופים להגנה על זכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות ל-Zoetis Inc. . תוכנם של אתרי האינטרנט של זואטיס לא יועתק למטרה שאינה עיון אישי ולא מסחרי, והכל תוך שמירה על זכויות היוצרים או   זכויות הקניין הרוחני של זואטיס או (לפי העניין) צדדים שלישיים, ולאחר מכן לא ניתן להעתיק שוב, לשכפל או להפיץ אותם בצורה אחרת. מלבד הנזכר במפורש לעיל, אינך רשאי להעתיק, להציג, להוריד, להפיץ, לשדר, לבצע, לשנות, לשכפל, לפרסם מחדש, למכור או להעביר שוב, באופן מלא או חלקי, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל מידע, טקסט או מסמכים הנכללים באתר זה או כל חלק ממנו באמצעי אלקטרוני כלשהו או בעותק קשיח, או ליצור עבודה נגזרת או הנדסת היפוך, המבוססת על תמונות, טקסט או מסמכים מסוג זה, ללא הסכמתה המפורשת בכתב שלזואטיס. דבר הנכלל כאן לא ייחשב כהענקה במרומז, באמצעות השתק או באופן אחר של כל רישיון או זכות הנמצאים תחת פטנט או סימן מסחר של זואטיס, או כל צד שלישי אחר.

המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או להחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

12.   טריטוריאליות של האתר. אתר אינטרנט זה ותוכנו כפופים לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל. למרות שהמידע באתר זה נגיש למשתמשים מחוץ לישראל, המידע הנוגע למוצריה של זואטיס מיועד לשימוש אך ורק על ידי תושבי מדינת ישראל. במדינות אחרות  עשויים להיות חוקים, דרישות רגולטוריות ונוהגים וטרינריים השונים מאלו שבישראל.  בכפוף למגבלות הקיימות בדין החל, זואטיס שומרת לעצמה את הזכות להגביל את אספקת מוצריה או שירותיה לכל אדם, אזור גאוגרפי או תחום שיפוט ו/או להגביל את כמויותיהם של כל מוצר או שירות שהיא מספקת. כל הצעה למוצר או שירות הנעשית באתר זה בטלה במקרה שהינה אסורה.

13. הדין ומקום השיפוט. על תנאי שימוש אלה ועל מערכת היחסים שבין המשתמש באתר לבין זואטיס יחולו דיני מדינת ישראל, ללא תחולה לעקרונות ברירת דין. כל תביעה משפטית או הליך הנוגע לאתר אינטרנט זה יובאו באופן בלעדי בפני בתי המשפט המוסמכים של תל-אביב-יפו ולאף בית משפט אחר לא תהא סמכות בעניין.

14. שונות. היה וסעיף כלשהו ב בתנאי שימוש אלה יימצא כלא חוקי, מבוטל או בלתי ניתן לאכיפה, אזי סעיף זה יהיה ניתן לניתוק  באופן שלא ישפיע על חוקיותם ו/או תקפותם ו/או אכיפתם של יתר הסעיפים האחרים בתנאי השימוש.

המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של זואטיס, במקרים בהם זואטיס תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של זואטיס, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר זואטיס תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

זואטיס שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמה מוקדמת של המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.

Updated  15 June 2019

Zoetis Israel

5 Atir Yeda Street
Kfar Saba
Israel

Tel: +972 9788 6640 

Email:animalhealth2@zoetis.com
For Adverse Events reporting: zoetis.il.regulatory@zoetis.co.il